Iako ne radite, možete ostvariti pravo na penziju

Lice koje nije osiguranik u obaveznom osiguranju može se osigurati na dobrovoljno osiguranje pod uslovima, u obimu i na način predviđen zakonom, ako ima prebivalište na teritoriji Republike ili Brčko distrikta, opštu zdravstvenu sposobnost i ako je starije od 15 godina i mlađe od 65 godina.

Iz Fonda PIO RS pojašnjeno nam je da osnovica doprinosa za dobrovoljne osiguranike iznosi najmanje 60% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

„Najmanja uplata za dobrovoljno osiguranje je određena Zakonom, i u 2020. godini iznosi 156,18 KM. Gornja granica doprinosa koju osiguranik može uplatiti nije određena, i sam osiguranik bira ako se radi o uplati većeg iznosa od onog koji je propisan kao minimalan“ rečeno je za BUKU iz Fonda PIO RS.

Broj aktivnih osiguranika prijavljenih na dobrovoljno osiguranje na dan 23.01.2020. godine iznosi 1.041, rekli su nam, pojašnjavajući kako dobrovoljno osiguranje kao vid osiguranja, nije česta pojava, budući da je dominantan obavezni vid osiguranja, kako kod nas u Republici Srpskoj, tako i u ostalim penzijskim sistemima država u bližem ili daljem okruženju.

Izvor: rtvbn / BUKA