Vode Srpske: Novi Pravilnik o uslovima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske donijelo je novi Pravilnik o uslovima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta koji je stupio na snagu 9. jula ove godine.

Vodno zemljište kao dio javnog vodnog dobra može biti predmet korišćenja putem zakupa samo u skladu sa odredbama ovog pravilnika i ako korišćenje neće imati negativan uticaj na režim voda.

Prema novom pravilniku vodno zemljište može se dati u zakup pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima na period do pet godina za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera za obavljanje privrednih djelatnosti (kiosk, tezga i slično); obavljanje poljoprivredne djelatnosti; obavljanje sportskih, rekreacionih i kulturnih aktivnosti; postavljanje telekominikacionih uređaja; postavljanje reklamnih uređaja i predmeta; potrebe ugostiteljstva, turizma i postavljanje plutajućih ugostiteljskih objekata, odnosno na period do deset godina za izgradnju vodnih objekata (vodozahvata za vodosnabdijevanje ili navodnjavanje i slično); pristaništa za plovne objekte u skladu sa propisom kojim se uređuje unutrašnja plovidba; polaganje instalacionih vodova (optički kablovi, elektrokablovi, vodovodne cijevi, gasovodi i drugo) i plantažni uzgoj šumskih vrsta drveća.

Postupak davanja u zakup vodnog zemljišta na određenoj katastarskoj parceli ili dijelu katastarske parcele pokreće se na osnovu zahtjeva koji pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice podnosi Javnoj ustanovi „Vode Srpske“. Zahtjev mora da sadrži podatke o katastarskoj parceli, svrhu za koju se traži korišćenje vodnog zemljišta i period za koji se traži njegovo korišćenje, i prateću dokumentaciju koja je definisana ovim pravilnikom.

U daljem postupku JU „Vode Srpske“ utvrđuje da li je podneseni zahtjev potpun, i eventualno zahtijeva dopunu zahtjeva od podnosioca. Na osnovu potpunog zahtjeva, komisija JU „Vode Srpske“ izlazi na lice mjesta, vrši uviđaj i sačinjava zapisnik sa mišljenjem o ispunjenosti uslova za davanje u zakup vodnog zemljišta, koji zajedno sa spisom predmeta dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na osnovu navedenog mišljenja komisije i pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključuje ugovor o zakupu vodnog zemljišta sa zakupoprimcem.

Sa ciljem javnog interesa i ujednačavanja uslova za davanje u zakup vodnog zemljišta, utvrđena je visina godišnje naknade za zakup zavisno od vrste objekta ili aktivnosti za koju se koristi vodno zemište, i to:

– 6 KM/m2 za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera za obavljanje privrednih djelatnosti (kiosk, tezla i sl.);
– 10 KM/m2 za izgradnju vodnih objekata (vodozahvata za vodosnabdijevnje ili navodnjavanje i slično);
– 1 KM/m2 za pristaništa za plovne objekte u skladu sa propisom kojim se uređuje unutrašnja plovidba;
– 0,20 KM/m2 za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
– 3 KM/m2 za obavljanje sportskih, rekreacionih i kulturnih aktivnosti;
– 40 KM/m2 za postavljanje telekomunikacionih uređaja;
– 100 KM/m2 za postavljanje reklamnih uređaja i predmeta;
– 8 KM/m2 za polaganje instalacionih vodova (optički kablovi, elektrokablovi, vodovodne cijevi, gasovodi i drugo);
– 10 KM/m2 za potrebe ugostiteljstva, turizma i postavljanje plutajućih ugostiteljskih objekata;
– 0,20 KM/m2 za plantažni uzgoj šumskih vrsta drveća.

Za više informacija može se pogledati Pravilnik o uslovima i načinu davanja u zakup vodnog zemljišta na zvaničnoj internet stranici JU „Vode Srpske“: www.voders.org.

Izvor: Bijeljinapress

Ukoliko ste zadovoljni načinom na koji vas bijeljinapress.com informiše, zapratite nas na našoj facebook stranici Bijeljinapress.com