Bijeljina: 19. sjednica Skupštine Grada zakazana za 08.02.2023. godine u 10:00 časova.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. IZVOD IZ ZAPISNIКA 18. SJEDNICE SКUPŠTINE GRADA BIJELJINA ODRŽANE 30. DECEMBRA 2022. GODINE.

2. IZVOD IZ ZAPISNIКA 3. VANREDNE SJEDNICE SКUPŠTINE GRADA BIJELJINA ODRŽANE 05. JANUARA 2023. GODINE.

3.
ODBORNIČКA PITANJA I INICIJATIVE.

4. INICIJATIVA ZA OPOZIV GRADONAČELNIКA.

5. PRIJEDLOZI КOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA.

Napominjemo da je Skupština Grada 12. januara 2023. godine uputila Podsjetnik Gradonačelniku za 19. sjednicu Skupštine Grada Bijeljina, gdje su navedene sve tačke dnevnog reda koje po Programu rada treba da se nađu na zasijedanju, i u kome je navedeno da je rok za dostavu materijala 20. januara 2023. godine.

Ni nakon što je Skupština Grada uputila Gradonačelniku urgenciju za dostavu materijala, do današnjeg dana, nije dostavljen ni jedan materijal, odnosno ni jedna tačka dnevnog reda, od strane Gradonačelnika, niti je na urgenciju odgovoreno na bilo koji način.

S obzirom na to da postoje zakonom definisani rokovi u kojima je neophodno da se Inicijativa za opoziv Gradonačelnika nađe u skupštinskog proceduri, a da ne postoji odgovor da li će i kada će biti dostavljeni ostali materijali, sazvana je 19. sjednica Skupštine Grada sa navedenim dnevnim redom.

Nakon što se od strane Gradonačelnika dostave potrebni materijali, biće sazvana i 20. sjednica Skupštine Grada, na kojoj će se na dnevnom redu naći svi materijali koji budu dostavljeni od strane Gradonačelnika i drugih ovlaštenih predlagača.